Nature and more strives to continually increase transparency, mutual awareness and shared responsibility of all stakeholders in the food supply chain with regards to food quality, ecology and social justice.

 
Campaign code: TCF

Alles over de True Cost of Food

Nature & More lanceert de allereerste actie die True Cost informatie biedt bij biologisch fruit in het winkelschap. De geëxternaliseerde kosten van de wereldwijde voedselproductie bedragen $ 4,8 biljoen per jaar. Zou het niet mooi zijn als we een geldwaarde konden koppelen aan bodemverarming, watervervuiling, klimaatverandering en andere verborgen kosten? Dat is precies wat Nature & More gaat doen. Op deze pagina leggen we de details van onze aanpak uit. Eet biologisch, want gangbaar eten is te duur - als je alles meetelt. We did the math.

Alles over de True Cost of Food

Check onze FAQ!

Check onze FAQ!

We hebben een lijst van veelgestelde vragen opgesteld. De vragen en vooral antwoorden vind je hier.

Het probleem: "goedkoop" eten is eigenlijk heel duur

Het probleem: "goedkoop" eten is eigenlijk heel duur

Van het het gebruik van kunstmest en pesticiden tot aan de gevolgen van bodemverarming, watervervuiling, klimaatverandering en de obesitas-epidemie - al met al brengt ons huidige voedselsysteem een groot aantal verborgen kosten met zich mee. Experts van over de hele wereld zijn het met elkaar eens dat deze zeer reële kosten de voordelen van zogenaamd "goedkoop" voedsel in de schaduw stellen.

De eerste gepubliceerde berekeningen van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, laten zien dat de totale verborgen kosten voor het milieu wereldwijd zo'n 2100 miljard dollar bedragen. De sociale kosten zijn zelfs nog hoger: 2700 miljard dollar. Wanneer u in de supermarkt uw boodschappen afrekent, betaalt u hier niet voor. Maar uiteindelijk betaalt u deze kosten toch, via de belastingen en via de kosten voor gezondheidszorg. Of uw kinderen krijgen de rekening.

De manier waarop onze economie het begrip "winst" definieert, heeft tot gevolg dat een landbouwbedrijf meer winst oplevert als het niet duurzaam is dan als het wel duurzaam is. De verborgen kosten worden afgewenteld op de samenleving. Dat is waarom het tijd wordt om naar de werkelijke kosten van levensmiddelen te kijken.

De oplossing: de True Cost of Food transparant maken

De oplossing: de True Cost of Food transparant maken

We zijn toe aan een nieuwe winstdefinitie die de kosten voor ‘people’ en ‘planet’ correct doorberekent in onze marktprijzen, verlies- en winstrekeningen en balansen. Velen praten hierover, Nature & More doet het. En dat begint met transparantie. Door een helder prijskaartje te hangen aan de kosten en opbrengsten van verschillende methoden van voedselproductie, kun je er consequenties aan verbinden. Je kunt productiemethoden die schade veroorzaken aanpakken, en je kunt de ontwikkeling stimuleren van methoden die een positieve invloed hebben op het ecosysteem of de publieke gezondheid.

Nature & More is de allereerste marktpartij die de True Cost of Food op de winkelvloer transparant maakt voor de consument. We doen dit in samenwerking met de FAO, die in de 2014 het eerste complete rekenmodel voor Full Cost Accounting publiceerde. Nature & More lanceert op basis hiervan een pilot waarbij consumenten in het winkelschap de echte kosten en voordelen van biologisch fruit kunnen vergelijken met het conventionele alternatief. Deze informatie wordt beschikbaar gemaakt voor citroenen, sinaasappels, druiven, ananas, appels, peren en Wild Wonder tomaten.

Waar Nature & More zijn cijfers op baseert

Waar Nature & More zijn cijfers op baseert

In 2014 publiceerde de FAO het rapport "Food wastage footprint: full cost accounting". Dit rapport was het resultaat van het Full Cost Accounting (FCA) project geleid door Nadia El-Hage Scialabba (Senior Officer for Environment and Sustainable Development bij de Climate, Energy and Tenure Division). In dit project werd in nauwe samenwerking met het Zwitserse onderzoeksinstituut FiBL een methodologie ontwikkeld om de geëxternaliseerde kosten van voedselproductie te berekenen.

In het genoemde rapport "Food wastage footprint: full cost accounting" wordt de methodologie toegepast om de totale kosten van wereldwijde voedselverspilling te berekenen: niet alleen de marktwaarde van het weggegooide voedsel, maar ook de waarde van alle onderliggende kosten voor het milieu en de samenleving die met de productie van het weggegooide voedsel samenhangen. Bovenop de economische kosten van 1000 miljard (ofwel 1 biljoen) dollar aan weggegooid voedsel per jaar, bedragen de ecologische kosten ongeveer 700 miljard dollar en de sociale kosten ongeveer 900 miljard dollar per jaar.

De methodologie van FiBL is echter evenzeer  van toepassing op het deel van de voedselproductie dat niet weggegooid wordt. De FAO legt hiermee een solide basis voor Full Cost Accounting in de landbouw- en voedingsindstrie, inclusief de kosten van de aantasting van het ecosysteem en de impact daarvan op gezondheid en sociaal welzijn. Als je weet dat ongeveer 1/3 van de wereldwijde voedselproductie wordt weggegooid, kom je tot een schatting van de verborgen kosten van ongeveer $ 2100 miljard aan ecologische kosten en $ 2700 miljard aan sociale kosten; hetgeen samen optelt tot $ 4,8 biljoen.

Hierbij moet in aanmerking genomen worden dat de totale kosten van weggegooid voedsel per productgroep zullen verschillen. Omdat de verhoudingen tussen productgroepen voor weggegooid voedsel anders zullen zijn dan voor geconsumeerd voedsel, zal een extrapolatie van de kosten van weggegooid voedsel naar de kosten van geproduceerd voedsel een grotere foutenmarge hebben. Een recent FAO Rapport, "Natural Capital Impacts in Agriculture" uit 2015, bevestigt echter het cijfer voor ecologische schade, en komt tot een wereldwijd totaal voor de milieukosten van landbouw van $ 2330 miljard ($ 2,33 biljoen).

In samenwerking met de FAO heeft Nature & More de FCA methodologie zoals deze door FiBL is ontwikkeld, toegepast om de verschillen te laten zien tussen de werkelijke kosten van verschillende vormen van voedselproductie. De kosten voor gezondheid, ecosysteem en sociale samenhang worden gepresenteerd in de context van de Nature & More True Cost Flower. De toegepaste rekenmethode is ontwikkeld door de Soil & More Foundation.

Omdat FCA een wetenschap is die nog in kinderschoenen staan, zijn zeer veel positieve effecten van duurzame landbouw nog niet opgenomen in de rekenmodellen; daardoor zullen de werkelijke verschillen hoger zijn dan het model aangeeft.

Referenties:In de eerste Nature & More True Cost of Food pilot zijn de werkelijke kosten berekend voor de volgende producten:
-          Ananas – Ecopinas en La Virgen, Costa Rica
-          Appels, peren - Patagonian Fruit, Argentinië
-          Druiven – Reliance Farms, Zuid-Afrika
-          Citroen – Bio Citricos del Sur, Chili
-          Sinaasappels – Mafa, Egypte
-          Wild Wonder tomaten – Frank de Koning, NederlandCheck de video!

Check de True Cost Duurzaamheidsbloem voor 8 producten

Check de True Cost Duurzaamheidsbloem voor 8 producten

Met de True Cost Duurzaamheidsbloem kun je voor elk product in een oogopslag de kosten en baten voor zes belangrijke aspecten van duurzaamheid bekijken. Sleep de producten in het hart van de bloem om de werkelijke kosten van bio en gangbaar te vergelijken. Check de True Cost of Food hier.

Hieronder vind je uitleg over de zes dimensies van de bloem:

1: Klimaatkosten

1: Klimaatkosten

Bij klimaat zijn zowel de ecologische als de maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering meegenomen. De grootste kostenpost is broeikasgasemissie uit de bodem als gevolg van intensieve bemesting (kunstmest), bodembewerking en ontbossing.
Bij de baten voor het klimaat gaat het over ecologische en maatschappelijke voordelen van een landbouw die meer koolstof in de bodem vastlegt en diepwortelende groene bodembedekkers gebruikt.

2: Bodemkosten

2: Bodemkosten

Bodemkosten ontstaan wanneer we grond verliezen door wind- en watererosie. Grond die niet duurzaam wordt beheerd is veel gevoeliger voor dit soort erosie.
Bodemvoordelen ontstaan wanneer we met duurzame landbouwmethoden en het opbouwen van humus de bodem erosiebestendiger maken. Bovendien bevorderen vruchtbare bodems het ziektewerend vermogen van het gewas.

Niet meegenomen in FAO model: ksten ten gevolge van bodemverarming en bodemcompactie, kosten door verlies van biodiversiteit in de bodem, kosten door toegenomen gevoeligheid van de gewassen voor ziekten en plagen ten gevolge van bodemverslechtering.

3: Waterkosten

3: Waterkosten

Waterkosten ontstaan zowel door verlies van waterkwaliteit als door waterschaarste. De grootste kostenpost is de aantasting van de waterkwaliteit door uitspoeling van nitraat en pesticiden. Waterschaarste leidt tot schadeposten en defensieve uitgaven.

Voordelen ontstaan doordat duurzame landbouw minder water verbruikt en niet vervuilt. Er worden immers geen chemische middelen gebruikt. Gezonde bodems met veel organische stof houden bovendien veel beter water vast.

4: Kosten door verlies van biodiversiteit

 4: Kosten door verlies van biodiversiteit

Het verlies van biodiversiteit leidt op verschillende manieren tot kosten. Bestrijdingsmiddelen en uitspoeling van kunstmest leiden tot verlies van biodiversiteit zowel in de planten- als dierenwereld en dat betekent minder bestuivende insecten, verhoogde kwetsbaarheid voor plagen, vermindering van landschappelijke waarde, enzovoort.

Voordeel ontstaat doordat duurzame landbouw de biodiversiteit minder aantast. Duurzame boeren nemen veel beheersmaatregelen die de biodiversiteit bevorderen, zoals het aanleggen van bloemenborders, vruchtwisseling, groene bodembedekking, enzovoort. In de huidige rekenmethode van de FAO wordt helaas alleen gekeken naar schadereductie in relatie tot mest- en pesticidengebruik. Het echte voordeel kan dus vele malen groter zijn.

5: Sociale samenhang

5: Sociale samenhang

Sociale kosten ontstaan door sociale ontwrichting en doordat gemeenschappen hun landbouwgronden of woonomgeving verliezen als gevolg van niet-duurzame landbouw. De woonomgeving kan onleefbaar worden door vervuiling of het verdwijnen van water. In de ergste gevallen leidt dit tot gewapende conflicten. In het FAO rekenmodel worden deze kosten berekend aan de hand van bodemverlies. Voor conflicten is geen modellering beschikbaar.

Sociale baten zijn er wanneer duurzame landbouw ervoor zorgt dat vruchtbare landbouwgronden en leefomgeving behouden blijven. De economische waarde van een aantrekkelijk landschap is door de FAO helaas buiten beschouwing gelaten. Ook de invloed op de sociale samenhang van onderwijs en ontwikkeling (vrijheid), gelijke rechten en kansen (gelijkheid) en een eerlijke verdeling van welvaart (solidarity) is helaas niet in de berekeningen opgenomen.

6: Gezondheidskosten

6: Gezondheidskosten

Gezondheidskosten ontstaan aan de productiekant wanneer boeren en bewoners in contact komen met giftige bestrijdingsmiddelen en andere schadelijke stoffen. De FAO laat schade voor de gezondheid van consumenten (bijvoorbeeld door pesticidenresiduen) buiten beschouwing in dit model. De effecten van glyfosaat, GMO's, inhoudsstoffen, toegevoegde kleurstoffen, zoetstoffen blijven hiermee eveneens buiten beschouwing.

Voordelen ontstaan doordat de duurzame landbouw geen agrochemische middelen gebruikt en boeren en bewoners er dus niet mee in contact komen. De voordelen van gezonde voeding voor consumenten (ziektepreventie en pro-actieve gezondheidszorg) zijn buiten beschouwing gelaten in het FAO-model.

Uitleg over het rekenmodel

Uitleg over het rekenmodel

In onderstaande toelichting geven we uitleg over de manier waarop de cijfers in de True Cost Flower zijn berekend, op basis van de FAO-rapporten "Food wastage footprint: full cost accounting (2014)" en "Natural Capital Impacts in Agriculture (2015)".

1: DE GETOONDE CIJFERS

Klimaat
De verborgen kosten voor klimaat ten gevolge van voedselproductie bestaan in het rekenmodel van FAO uit de maatschappelijke kosten van broeikasgasemissies en ammoniak-uitstoot. De FAO geeft een vast bedrag per ton CO2e als kosten van klimaatverandering. Deze constante geeft dus een globaal gemiddelde weer. Voor de kosten van ammoniakuitstoot geeft de FAO een vast bedrag per hectare, voor welk product waar dan ook, dus een globaal gemiddelde. De broeikasgasemissie ofwel de CO2-voetafdruk is door de Soil & More Foundation berekend per product en per farm voor de biologische situatie, terwijl voor de conventionele situatie de cijfers van vergelijkbare bedrijven in dezelfde omgeving zijn genomen.

Water
De verborgen kosten voor water ten gevolge van voedselproductie bestaan in het rekenmodel van FAO uit een groot aantal factoren: de eutrofiëring van water door N en P; de kosten voor het reinigen van drinkwater van nitraat en pesticiden; kosten gerelateerd aan watergebruik, en kosten gerelateerd aan waterschaarste. De verborgen kosten voor watergebruik zijn kosten van infrastructuur en levering die door overheden afgedekt worden met subsidies. De FAO geeft een vast bedrag per kubieke meter watergebruik. Het cijfer van de FAO is dus een globaal gemiddelde. De watervoetafdruk voor "grijs" en "blauw/groen" water is door de Soil & More Foundation berekend per product en per farm voor de biologische situatie, terwijl voor de conventionele situatie de cijfers van vergelijkbare  bedrijven in dezelfde omgeving zijn genomen. Voor N, P, nitraat en pesticiden geeft de FAO een vast bedrag per hectare, ongeacht product of locatie; dus een globaal gemiddelde. De kosten van waterschaarste zijn een variabel bedrag per kubieke meter, dat van land tot land varieert. Deze zijn nog niet berekend voor de Nature & More telers bij gebrek aan de land-specifieke cijfers.

Bodem
De verborgen kosten voor bodem ten gevolge van voedselproductie bestaan in het rekenmodel van FAO uit kosten ten gevolge van water- en winderosie. De FAO geeft hiervoor vaste bedragen per ton bodemerosie door water respectievelijk wind. Deze cijfers geven dus een globaal gemiddelde van de kosten van erosie per ton grond. De Soil & More Foundation heeft de netto bodemerosie berekend voor alle telers voor de biologische situatie, terwijl voor de conventionele situatie de cijfers van vergelijkbare bedrijven in dezelfde omgeving zijn genomen. Niet meegenomen in FAO model: kosten ten gevolge van bodemverarming en bodemcompactie, kosten door verlies van biodiversiteit in de bodem, kosten door toegenomen gevoeligheid van de gewassen voor ziekten en plagen ten gevolge van bodemverslechtering. De verwachting is daarom dat het werkelijk verschil veel groter zal zijn. 

2: DE NIET GETOONDE CIJFERS

We geven in de campagne tot nu toe geen cijfers voor Sociale samenhang, Gezondheid en Biodiversiteit, omdat het model van de FAO nog niet toereikend is. Het rekenmodel is te grof en er blijven erg veel belangrijke factoren buiten beeld die relevant zijn voor de biologische situatie. We geven de mogelijkheden aan die het model van de FAO nu biedt:

Sociale samenhang
De verborgen sociale kosten ten gevolge van voedselproductie bestaan in het rekenmodel van FAO uit kosten van conflicten en kosten voor verlies van leefomgeving. Voor de kosten van conflicten geeft de FAO een vast bedrag per ton bodemerosie t.g.v. water per persoon per jaar. Voor kosten van verlies van leefomgeving geeft de FAO eveneens een vast bedrag per ton bodemerosie t.g.v. water per persoon per jaar (een voor ontwikkelde landen en een voor ontwikkelingslanden). Het verschil tussen biologisch en conventioneel wordt bepaald door het verschil in bodemerosie. Niet meegenomen in FAO model: de invloed van culturele, sociale en economische duurzaamheid binnen het bedrijf, d.w.z. de omgang met werknemers, bevordering van educatie, de beloningsstructuur en verdeling van welvaart, omgang met vrouwen en minderheden, etc. Daarnaast zijn er kosten van conflicten en aantasting van de leefomgeving die niet aan erosie zijn gelieerd, maar wel aan andere vormen van aantasting van het landschap en de bodemkwaliteit.

Gezondheid
De verborgen gezondheidskosten bestaan in het rekenmodel uit medische kosten ten gevolge van acute pesticidevergiftiging en kosten van chronisch verlies van welzijn ten gevolge van vergiftiging van de leefomgeving, in beide gevallen aan de productiezijde. De FAO geeft voor beide posten een vast bedrag per hectare voor welk gewas waar dan ook, een wereldwijd gemiddelde dus. Niet meegenomen in FAO model: gezondheidsschade bij consumenten, de effecten van glyfosaat, GMO's, inhoudsstoffen, toegevoegde kleurstoffen, zoetstoffen, etc.

Biodiversiteit
De verborgen kosten van biodiversiteitsverlies worden in het FAO rekenmodel gekoppeld aan P en N uitspoeling en pesticidegebruik. Voor elk van de drie posten geeft de FAO een vast bedrag per hectare, voor welk gewas waar dan ook, een wereldwijd gemiddelde dus. Niet meegenomen in FAO model: de invloed van beheersmaatregelen en landbouwtechnieken zoals landschapselementen, bloemenborders, stukken natuur binnen de farm, vruchtwisseling, agrobiodiversiteit, groene bodembedekking, al dan niet ploegen, etc.

Het werk aan de modellering is een voortgaand proces, en we hopen nog in 2016 ook cijfers voor Sociale samenhang, Gezondheid en Biodiversiteit te kunnen geven.

Kies uw Taal

Connect with Us

Ontvang Niewsbrief

Friends newsletter Business newsletter

Alles over de True Cost of Food Check onze FAQ! Het probleem: "goedkoop" eten is eigenlijk heel duur De oplossing: de True Cost of Food transparant maken Check de True Cost Duurzaamheidsbloem voor 8 producten 1: Klimaatkosten 2: Bodemkosten 3: Waterkosten  4: Kosten door verlies van biodiversiteit 5: Sociale samenhang 6: Gezondheidskosten Waar Nature & More zijn cijfers op baseert Uitleg over het rekenmodel Alles over de True Cost of Food
Ananas
Appel
Druiven
Peer
Citroen
Wilde Tomaten
Sinaasappel