Een initiatief van

Sustainability Flower

maatschappij: 

Het bloemblad “maatschappij” kijkt hoe een organisatie omgaat met de verbindingen tussen mensen, zowel binnen de eigen organisatie als in de samenleving. Producenten werken nooit alleen, maar functioneren in een web van verbindingen. Samenwerking is cruciaal wanneer we het hebben over duurzame ontwikkeling. Elke organisatie moet zich houden aan internationale en nationale wetgeving en politieke structuren, maar het is net zo belangrijk om actief deel te nemen in de lokale gemeenschap. En ook binnen de organisatie moet er sprake zijn van goede voorwaarden voor samenwerking.

Belangrijke onderwerpen:

 • Mensenrechten
 • Participatie en werknemerrelaties
 • Transparantie
 • Diversiteit
 • Gelijke kansen
 • Verbinding met de gemeenschap

Voor meer informatie over de specifieke indicatoren voor dit onderwerp, klik hier.

    

economie: 

Het bloemblad “economie” kijkt naar de economische waardenstromen die een organisatie veroorzaakt en de resulterende verdeling van welvaart. Daarbij gaat het niet alleen om geld, maar om alles wat materiële waarde vertegenwoordigt. Het doel is om een economie te creëren die eerlijk, gebalanceerd en duurzaam is, voor zowel mens als planeet. Dit betekent onder meer een eerlijke verdeling van waarde binnen de productieketen (van zaadproducent tot boer tot bord), eerlijke lonen en prijzen, verantwoordelijk omgaan met natuurlijke bronnen, investeren in duurzame innovatie en een herdefiniëring van het begrip winst.

Bij die nieuwe winstdefinitie (winst 2.0)  wordt niet alleen de financiële omzet meegenomen in de boekhouding, maar ook de waarde van de impact van de productie op mens en planeet. True Cost Accounting is hiertoe de sleutel. Nature & More heeft in 2017 een aanzet gegeven met de True Cost Accounting for Food, Farming and Finance pilot.

Belangrijke onderwerpen:

 • Verantwoordelijk zaken doen
 • Duurzame innovatie
 • Zorg voor werknemers
 • Waardeverdeling in de keten
 • Verantwoordelijke productie
 • Verantwoord gebruik natuurlijke hulpbronnen

Voor meer informatie over de specifieke indicatoren voor dit onderwerp, klik hier.

   

 

Klimaat: 

Landbouw is volledig afhankelijk van het klimaat. Het klimaat heeft een grote invloed op de zoetwatervoorraad en heeft een directe invloed op de groei van een gewas. Daartegenover heeft de landbouw ook bepalende invloed op de verandering van ons klimaat. Het bloemblad voor klimaat focust op het energieverbruik en de broeikasgasemissies die met productie gepaard gaan.

Doel is om een voedselproductie te ontwikkelen die het klimaat spaart en bestendig is tegen klimaatverandering.

Belangrijke onderwerpen:

 • Energiegebruik en -bronnen
 • Uitstootvermindering
 • Transport
 • Hernieuwbare energie
 • Energiemanagement
 • Gebruik van natuurlijke grondstoffen

Voor meer informatie over de specifieke indicatoren voor dit onderwerp, klik hier.

 

Water: 

Water is een belangrijke bron voor het leven op aarde en is een integrale component van ons ecosysteem. Zonder voldoende water is het onmogelijk om voedsel te telen. Een eerlijke en efficiënte waterverdeling is een van de cruciale aspecten voor het voeden van de wereldbevolking.

Biologisch telen speelt een belangrijke rol in duurzaam water management. Door het gebruik van compost kunnen boeren de waterhoudende capaciteit van de bodem vergroten tot zo’n 70% en daarmee de behoefte aan irrigatie verminderen.

Het doel is een duurzaam watermanagementsysteem waar zowel de waterkwaliteit als de beschikbaarheid worden meegenomen.

Belangrijke onderwerpen:

 • Watermanagement
 • Watergebruik en -bronnen
 • Irrigatie
 • Watervervuiling en -recycling
 • Waterbesparing

Voor meer informatie over de specifieke indicatoren voor dit onderwerp, klik hier.

 

Bodem: 

De bodem is letterlijk het fundament van ons voedselsysteem. De natuur is een gesloten kringloop waarin afval uiteindelijk weer grondstof wordt. Landbouw verstoort als het ware deze cyclus door nutriënten uit deze kringloop te halen wanneer gewassen worden geoogst. Als dit tekort aan nutriënten niet wordt aangevuld wordt de bodem uitgeput en op de lange termijn onvruchtbaar. Elk jaar verliezen we zo’n 12 miljoen hectare aan vruchtbare grond door niet-duurzame landbouwtechnieken. Als gevolg van erosie, uitputting van de bodem, aardverschuivingen en verstedelijking wordt het beschikbare areaal voor het verbouwen van voedsel steeds kleiner.

In de biologische landbouw worden verschillende technieken gebruikt om de kringloop te sluiten en de bodem te voeden, bijvoorbeeld het gebruik van compost en biologische mest. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat biologische landbouwpraktijken het bodemleven significant verbeteren, waardoor de bodemvorming ook verbetert en stabiliseert.

Belangrijke onderwerpen:

Organisch materiaal

 • Bodemnutriënten
 • Bodemstructuur
 • Bodemverarming
 • Bodemleven
 • Gebruik van chemische middelen
 • Gebruik van compost

Voor meer informatie over de specifieke indicatoren voor dit onderwerp, klik hier.

 

  

Biodiversiteit: 

Biodiversiteit gaat over het aantal soorten planten, dieren en micro-organismen (en de interactie daartussen). Deze verscheidenheid aan soorten is belangrijk voor een gezond en productief ecosysteem. Een gezonde habitat bestaat uit verschillende soorten organismen die samen voor de bestuiving zorgen, bodemverarming tegengaan en plagen en ziekten voorkomen. Daarnaast betekent een grote biodiversiteit ook een actief bodemleven en een weerbaar ecosysteem, dat beter bestand is tegen klimaatveranderingen.

Belangrijke onderwerpen:

 • Plantensoorten
 • Dierensoorten
 • Ongebruikte en natuurlijke stukken land
 • Gebruik van pesticiden
 • Genetische modificatie
 • Natuurlijke biotopen op het bedrijf

Voor meer informatie over de specifieke indicatoren voor dit onderwerp, klik hier.

 

individu: 

Het bloemblad “individu” focust op de ontwikkeling en het welzijn van de individuele mens. Het basale uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, en dat juist onze verschillen gevierd moeten worden. Werknemers maken samen een organisatie en daarom is het ontzettend belangrijk dat zij zich kunnen ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf.

Om het welzijn van iedere mens centraal te zetten in een organisatie is het belangrijk dat gezondheid en veiligheid gewaarborgd worden. Vervolgens is de vrijheid van gedachte cruciaal. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, heeft het individu ruimte voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, door middel van onderwijs en training.

Belangrijke aandachtspunten bij dit bloemblad zijn:

 • Gezondheid en veiligheid
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Vrijheid van gedachte en meningsuiting
 • Onderwijs en training

Voor meer informatie over de specifieke indicatoren voor dit onderwerp, klik hier.

 

De Duurzaamheidsbloem is een methode om de duurzaamheidsimpact van een organisatie of productieproces te Meten, Managen, Marketen en Monetariseren. Het gaat hierbij om de impact op natuurlijk en sociaal kapitaal. De Duurzaamheidsbloem kan worden ingezet om de duurzame ontwikkeling van een organisatie door te tijd heen te monitoren. Eosta zet de Duurzaamheidsbloem in om de duurzaamheidsprestaties van haar telers te meten en communiceren. 

Zeven bloembladen
Elk van de zeven bloembladen geeft een belangrijk aspect van de totale ecologische en sociale impact weer: vier voor natuurlijk kapitaal, drie voor sociaal kapitaal. Voor elk bloemblad is een serie indicatoren ontwikkeld, die zijn gebaseerd op de GRI-richtlijnen. De prestaties worden zowel kwalitatief als kwantitatief vastgelegd. Zo wijst de bloem  de weg naar een duurzaam voedselsysteem en een groene economie - where ecology meets economy.

Drie  evaluatieniveaus
De prestaties volgens de Duurzaamheidsbloem worden gemeten op drie opeenvolgende niveaus:

 1. Basis evaluatie: gebaseerd op interviews met de teler, een bezoek aan het bedrijf en de biologische landbouwpraktijk.
 2. Formele evaluatie: gebaseerd op een audit met formele Key Point Indicatoren, resulterend in cijfers en footprints.
 3. True Cost evaluatie: gebsaeerd op True Cost Accounting, waarmee de impact in geldbedragen wordt berekend.

Partners voor de assessment
Evaluaties volgens de Duurzaamheidsbloem worden op basisniveau uitgevoerd door Eosta en door Soil & More Impacts op de geavanceerde niveaus.

Geen duurzaamheid zonder transparantie
Eosta zet de Duurzaamheidsbloem in als communicatietool, omdat we ervan overtuigd zijn dat er geen duurzaamheid mogelijk is zonder transparantie. Op rug van anonimiteit surft altijd uitbuiting mee. Transparantie zorgt ervoor dat onverschilligheid plaatsmaakt voor solidariteit.

Hoe de Bloem werd ontwikkeld
De Duurzaamheidsbloem is in 2009 ontwikkeld door de International Association & Partnership for Ecology and Trade (alias de Belbeis Desert Club), een internationale groep van pioniers en vernieuwers in de biologische beweging. Deze groep bestaat onder meer uit de oprichters en leiders van Eosta, Sekem, Alnatura, Lebensbaum, Rapunzel, Fibl, IFOAM, Soil & More en de Britse Soil Association. Ze wilden ecologische en sociale waarden verenigen in één elegant model. Sekem, Eosta, Alnatura en Soil & More Impacts werken met versies van de Duurzaamheidsbloem die qua vormgeving iets uiteenlopen maar in essentie hetzelfde zijn. De Sustainable Food Trust in Verenigd Koninkrijk heeft het model doorontwikkeld tot de Global Farm Metric.

U bent hier

Download hier ons duurzaamheidsrapport waarin de Duurzaamheidsbloem tot in detail wordt uitgelegd: 

Download hier het 'True Cost Accounting For Food, Farming & Finance Report (TCA-FFF)'

Sustainable Development Goals 
The Sustainable Development Goals (SDGs) zijn een universeel aangenomen raamwerk van de Verenigde Naties (VN) voor duurzame ontwikkeling. Gericht op het beëindigen van alle vormen van armoede, het bestrijden van ongelijkheden en het aanpakken van klimaatverandering, terwijl ervoor wordt gezorgd dat niemand achterblijft. We hebben de 17 SDG's verbonden met onze duurzaamheidsbloem. Klik hier voor meer informatie: