Een initiatief van

Ik wil dieper in de True Cost berekeningen duiken. Waar vind ik de details?

U vind het FAO model met de constanten op pagina 35 van het FAO-rapport "Food wastage footprint: Full-cost accounting". Om ze te gebruiken, heeft u de watervoetafdruk, CO2-voetafdruk en het bodemerosiecijfer nodig van het betreffende product. Deze voetafdrukken zijn berekend door Soil & More International volgens internationaal erkende standaarden.

FAO report

U vindt het FAO-model met de constanten op pagina 35 van het FAO-rapport "Food wastage footprint: Full-cost accounting".

Toelichting bij het FAO model en aanvullende modellering

In onderstaande toelichting geven we uitleg over de manier waarop de cijfers in de True Cost Flower zijn berekend, op basis van de FAO-rapporten "Food wastage footprint: full cost accounting (2014)" en "Natural Capital Impacts in Agriculture (2015)".

1: DE GETOONDE CIJFERS

Klimaat
De verborgen kosten voor klimaat ten gevolge van voedselproductie bestaan in het rekenmodel van FAO uit de maatschappelijke kosten van broeikasgasemissies en ammoniak-uitstoot. De FAO geeft een vast bedrag per ton CO2e als kosten van klimaatverandering. Deze constante geeft dus een globaal gemiddelde weer. Voor de kosten van ammoniakuitstoot geeft de FAO een vast bedrag per hectare, voor welk product waar dan ook, dus een globaal gemiddelde. De broeikasgasemissie ofwel de CO2-voetafdruk is door de Soil & More Foundation berekend per product en per farm voor de biologische situatie, terwijl voor de conventionele situatie de cijfers van vergelijkbare bedrijven in dezelfde omgeving zijn genomen. 

Water
De verborgen kosten voor water ten gevolge van voedselproductie bestaan in het rekenmodel van FAO uit een groot aantal factoren: de eutrofiëring van water door N en P; de kosten voor het reinigen van drinkwater van nitraat en pesticiden; kosten gerelateerd aan watergebruik, en kosten gerelateerd aan waterschaarste. De verborgen kosten voor watergebruik zijn kosten van infrastructuur en levering die door overheden afgedekt worden met subsidies. De FAO geeft een vast bedrag per kubieke meter watergebruik. Het cijfer van de FAO is dus een globaal gemiddelde. De watervoetafdruk voor "grijs" en "blauw/groen" water is door de Soil & More Foundation berekend per product en per farm voor de biologische situatie, terwijl voor de conventionele situatie de cijfers van vergelijkbare  bedrijven in dezelfde omgeving zijn genomen. Voor N, P, nitraat en pesticiden geeft de FAO een vast bedrag per hectare, ongeacht product of locatie; dus een globaal gemiddelde. De kosten van waterschaarste zijn een variabel bedrag per kubieke meter, dat van land tot land varieert. Deze zijn nog niet berekend voor de Nature & More telers bij gebrek aan de land-specifieke cijfers. 

Bodem
De verborgen kosten voor bodem ten gevolge van voedselproductie bestaan in het rekenmodel van FAO uit kosten ten gevolge van water- en winderosie. De FAO geeft hiervoor vaste bedragen per ton bodemerosie door water respectievelijk wind. Deze cijfers geven dus een globaal gemiddelde van de kosten van erosie per ton grond. De Soil & More Foundation heeft de netto bodemerosie berekend voor alle telers voor de biologische situatie, terwijl voor de conventionele situatie de cijfers van vergelijkbare bedrijven in dezelfde omgeving zijn genomen. Niet meegenomen in FAO model: kosten ten gevolge van bodemverarming en bodemcompactie, kosten door verlies van biodiversiteit in de bodem, kosten door toegenomen gevoeligheid van de gewassen voor ziekten en plagen ten gevolge van bodemverslechtering. De verwachting is daarom dat het werkelijk verschil veel groter zal zijn.

Gezondheid
De verborgen gezondheidskosten bestaan in het FAO-rekenmodel uit medische kosten ten gevolge van acute pesticidevergiftiging en kosten van chronisch verlies van welzijn ten gevolge van vergiftiging van de leefomgeving, in beide gevallen aan de productiezijde. De FAO geeft voor beide posten een vast bedrag per hectare voor welk gewas waar dan ook, een wereldwijd gemiddelde dus. Niet meegenomen in FAO model: gezondheidsschade bij consumenten, de effecten van glyfosaat, GMO's, inhoudsstoffen, toegevoegde kleurstoffen, zoetstoffen, etc.

Voor gezondheid is daarom een aanvullende modellering gedaan door EY. Deze kosten zijn berekend op basis van de impact van pesticidengebruik voor consumenten, en de impact van arbeidsomstandigheden voor boeren en hun werknemers. Om de mate van blootstelling aan pesticiden te berekenen werden cijfers gebruikt van de wetenschappers Peter Fantke en Olivier Jolliet, de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA, en de EcoInvent database. The World Health Organization leverde de meeteenheid om impact op gezondheid cijfermatig uit te drukken (namelijk DALY of Disability Adjusted Life Years). Fantke en Jolliet leveren een lijst van circa 875 pesticiden waarvoor de DALY impact is geschat. Door alle data te combineren kwam EY uit op de bedragen voor biologische en gangbare producten. Voor de impact van arbeidsomstandigheden werd gekeken naar het aantal ongevallen op de werkplek die leidden tot ziekteverzuim. 

2: DE NIET GETOONDE CIJFERS

We geven in de campagne tot nu toe geen cijfers voor Sociale samenhang en Biodiversiteit, omdat het model van de FAO nog niet toereikend is. Het rekenmodel is te grof en er blijven erg veel belangrijke factoren buiten beeld die relevant zijn voor de biologische situatie. We geven de mogelijkheden aan die het model van de FAO nu biedt:

Sociale samenhang
De verborgen sociale kosten ten gevolge van voedselproductie bestaan in het rekenmodel van FAO uit kosten van conflicten en kosten voor verlies van leefomgeving. Voor de kosten van conflicten geeft de FAO een vast bedrag per ton bodemerosie t.g.v. water per persoon per jaar. Voor kosten van verlies van leefomgeving geeft de FAO eveneens een vast bedrag per ton bodemerosie t.g.v. water per persoon per jaar (een voor ontwikkelde landen en een voor ontwikkelingslanden). Het verschil tussen biologisch en conventioneel wordt bepaald door het verschil in bodemerosie. Niet meegenomen in FAO model: de invloed van culturele, sociale en economische duurzaamheid binnen het bedrijf, d.w.z. de omgang met werknemers, bevordering van educatie, de beloningsstructuur en verdeling van welvaart, omgang met vrouwen en minderheden, etc. Daarnaast zijn er kosten van conflicten en aantasting van de leefomgeving die niet aan erosie zijn gelieerd, maar wel aan andere vormen van aantasting van het landschap en de bodemkwaliteit.

Biodiversiteit
De verborgen kosten van biodiversiteitsverlies worden in het FAO rekenmodel gekoppeld aan P en N uitspoeling en pesticidegebruik. Voor elk van de drie posten geeft de FAO een vast bedrag per hectare, voor welk gewas waar dan ook, een wereldwijd gemiddelde dus. Niet meegenomen in FAO model: de invloed van beheersmaatregelen en landbouwtechnieken zoals landschapselementen, bloemenborders, stukken natuur binnen de farm, vruchtwisseling, agrobiodiversiteit, groene bodembedekking, al dan niet ploegen, etc.

U bent hier