Een initiatief van

Waarom is bio belangrijk voor het klimaat?

De klimaatverandering betekent grote onzekerheden voor de wereldvoedselvoorziening, aldus de Wereld Voedsel Organisatie. Er zijn veel wetenschappelijke bewijzen dat biologische landbouw voor minder CO2-uitstoot zorgt en beter bestand is tegen een veranderend klimaat. Door een betere waterhuishouding van de bodem zijn natte en droge periodes beter op te vangen. Biologische boeren kunnen zelfs een positieve klimaatimpact hebben door koolstof op te slaan in de bodem.

Landbouw en klimaat

Landbouw draagt wereldwijd bij aan 14% van de broeikasgasemissies. De hele voedingssector, van landbouw tot verpakking, veroorzaakt zelfs 33% van alle emissies. Biologische landbouw speelt een positieve rol in dit debat omdat de biologische landbouwmethode leidt tot minder uitstoot van broeikasgas, minder energieverbruik en mogelijk tot meer opslag van CO2 in de bodem.

De voedingssector is verantwoordelijk voor 33% van alle broeikasgasemissies

CO2-opslag

Er is internationaal overtuigend bewijs verzameld (o.a. door het Rodale Instituut in de VS) dat in de biologische landbouw meer organische stof in de bodem wordt opgeslagen. Dit heeft een verlagend effect op de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

Waterbergend vermogen

In internationale onderzoeken (VS en Duitsland) is overtuigend bewijs verzameld dat biologische bodems een beter waterbergend vermogen hebben, dat zich onder andere uit in een betere opbrengst ten opzichte van gangbare bodems in jaren van droogte. Bij een hoge waterstand kunnen biologische bodems dan een betere bescherming bieden tegen waterschade.

Zie ook de download-sectie op www.saveoursoils.com!

Bodems zijn de sleutel tot de klimaatoplossing

Onlangs publiceerde de EU het rapport: Soil - the hidden part of the climate cycle. Het rapport maakt duidelijk dat de bodem de grootste koolstofvoorraad op onze planeet is die we daadwerkelijk kunnen beheren. In de bodem ligt meer koolstof opgeslagen dan in de atmosfeer en al het plantaardig leven bij elkaar. Door biologische landbouw in te zetten, kan de koolstofopslag in de bodem worden verbeterd. Zie ook www.saveoursoils.com.

Broeikasgassen

De belangrijkste broeikasgassen die de landbouw voortbrengt zijn CO2 (kooldioxide), CH4 (methaan) en N2O (lachgas). Het broeikasgaseffect van methaan is 4 keer zo sterk als van kooldioxide. Het broeikasgaseffect van lachgas is zelfs 310 keer zo sterk. Lachgas wordt vooral veroorzaakt door productie en gebruik van kunstmest, maar ook door gebruik van gewone mest en het ploegen van grasland.

Scientific references

Hier zijn wat publicaties die licht schijnen op het belang van biologische bodems en hun relatie tot het klimaat:

FAO infograph explaining the link between Soil and Climate
Soils help to combat and adapt to climate change.

Greenhouse Gas Mitigation in Agriculture - Berkeley
Organic amendments, particularly compost, can enhance biomass and sequester carbon on grasslands while reducing emissions from the waste sector.

Regenerative Organic Agriculture And Climate Change - Rodale Institute
Recent data from farming systems and pasture trials around the globe show that “regenerative organic agriculture” can reverse the greenhouse effect

European Atlas of Soil Biodiversity - by EC/JRC (intro)
Soil contains at least one quarter to one third of all living organisms on the planet. Biodiversity loss and climate change are two of the most pressing challenges of or time. Soil biodiversity is part of the solution to both. Full PDF at http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/maps/biodiversity_atlas/

Enhanced top soil carbon stocks under organic farming
This scientific report proves that organic farming improves carbon content of soil. Research funded by the FAO.

Carbon sequestration potential of reclaimed desert in Egypt
This report shows how even desert can be transformed to fertile soil, with the use of compost and agro-ecological farming techniques. By Dutch-based Louis Bolk Institute and Soil & More.

Organic Agriculture and Climate Change Mitigation
This FAO report discusses the great potential of organic agriculture for Climate Change Mitigation.

Soil, the hidden part of climate cycle; European Commission
This report gives a very concise and clear overview of the enormous impact of soil on the climate cycle. "A release of just 0,1% of the carbon now contained in European soils would be equal to the annual emissions of 100 million cars."

The Farming Systems Trial; Celebrating 30 years, Rodale Institute
This report from the Rodale institute shows how 30 years of research demonstrate the positive effects of agro-ecological farming on climate change mitigation, energy use and farm resilience.

In Nederland

In Nederland wordt biologische landbouw (net als conventionele landbouw) op een vrij intensieve manier bedreven, waardoor zij tot nu toe niet altijd energie-zuiniger is; dit verschilt per sector.

Lucht

De emissie van broeikasgassen per hectare is bij biologische bedrijven lager dan bij gangbare bedrijven. Dit is in Nederland onderzocht voor akkerbouw, vollegrondsgroententeelt en melkveehouderij. 

Energieverbruik

Het energieverbruik per hectare is bij biologische bedrijven lager dan bij gangbare bedrijven. Dit is onderzocht voor akkerbouw, vollegrondsgroententeelt en melkveehouderij. Het energieverbruik per ton product is bij biologische melkveebedrijven lager dan bij gangbare bedrijven.

U bent hier